خرید طراحی لوگو دانلود آهنگ فروش فایل تفکر سیستمی آهنگ شاد ویپ چارتر
حذف در پنل کاربری [X]
موم و خواص آن

موم ماده ای است که وسيله ی سه جفت از چهار جفت غده های زير شکمی زنبور های کارگر و درسنين بخصوصی يعنی از سيزدهمين تا هجدهمين روز پس ازتولدش ترشح می گردد. جمعيت زنبور عسل با اين ماده احتياجات مختلف زندگيش را به طريق زير رفع می نمايد:


لانه های شش گوشه ای شان يعنی سلول های مومی را درست می کند که :


- ملکه درداخل آنها تخمگذاری می کند. سه روز بعد لارو کوچک و سفيد رنگی ازتخم بيرون آمده ودر داخل همان سلول مومی تمام مراحل دگرديسی ورشدش را به پايان رسانيده و به صورت زنبوری کامل تولد می يابد.


- زنبور های کارگر شهد آور درداخلش عسل ذخيره می کنند .


- زنبورهای گرده آور داخلش گرده گل ها را ذخيره و کنسرو می نمايند.


لانه ها يا سلول های مومی بزرگ تری برای توليد ملکه ميسازند داخل اين لانه ها هرگز گرده گل و همچنين عسل ذخيره نمی گردد . برخلاف سلول های کارگران هر سلول ملکه فقط يک بار مورد استفاده قرار گرفته پس ازآن برای هميشه بلا استفاده در روی شان باقی می ماند.


تمام سوراخ ها ودرزهای کندو را که قطرشان از 1 ميليمتر زياد تر باشد با موم پر می کنند تامانع جريان هوا گردند به استثنای درزها و سوراخ های کف کندو که زنبور ها کاری به کار آنها ندارند.


سر سلول هايی را که لاروها درداخل آنها درحال رشد هستند با مخلوطی از موم وگرده گل می پوشانند. البته مقدار گرده گل دراين مخلوط خيلی کم است. با اضافه نمودن گرده گل موم قابل نفوذ هوا گشته درنتيجه هوای لازم ازجدار آن عبور نموده ودراختيار لاروهايی قرار میگيرد که درداخل سلول های مومی درحال رشدند .


سر سلول هايی که عسل درداخلشان ذخيره شده را با مومی غير قابل نفوذ هوا می پوشانند تاعسل از دسترس هوا محفوظ مانده وفاسد نگردد. گويا اين که عسل خود ماده ايست فاسد نشدنی گرده های گل را با اين موم هرگز مخلوط نمی کنند.


خواص شیمیایی موم


موم زنبور عسل از نظر ساختمان شيميايی از ترکيب اسيد های چرب با الکل بوجود آمده وقسمت اعظمش از ميريسين وسرين C25H51COOH و همچنين از الکل های آزاد C15131COO-C31H61 درست شده است که مقدار کمی اسيد مليسيک C29H59COOH والکل هايی با وزن مولکولی زياد وهيدرات های کربن نيز درآن وجود دارد. بنابراين موم يک ماده واحد و بخصوصی نيست بلکه از ترکيب مواد مختلفی بوحود آمده است. شيره معدی انسان و ساير جانداران قادر به تجزيه مولکول های آن نيست يعنی پس ازخوردن جذب بدن نمی شود به همان صورت که خورده شده نيز از بدن دفع می گردد. تنها شيره ی معدی لارو پروانه موم خوار آن هم تا زمانی که به صورت لارو يا کرم زندگی می کند قادر به تجزيه مولکول های موم است و می تواند ان را جذب و هضم نمايد .


هرکندوی نسبتا قوی قادر است سالانه تاحدود 251 گرم موم محصول بدهد. رنگ موم تازه معمولا سفيد است که بتدريج زرد ميشود. موم درآب و الکل نامحلول بوده و درکلروفروم و بنزين گرم و سولفورکربن به راحتی حل می گردد .


خواص فیزیکی موم


موم جسمی است که درگرماهای مختلف هوا وضع متفاوتی به خود ميگيرد. بدين طريق که درهوای سرد سخت وشکننده بوده ودر هوای گرم متناسب با درجه های مختلف گرما نرم ونرم تر می گردد .


يعنی درگرمای 63 درجه ذوب و در 251 درجه بخار می شود. وزن مخصوص 96/0یعنی از آب سبک تر است. هرگاه قطعه مومی را داخل آب بگذاريم رويش شناور ميگردد.


زنبور عسل برای درست کردن 1 کيلو گرم موم بايد 12 کيلو عسل بخورد. بناباين به نفع زنبوردار است که تا آنجا که ممکن است موم قالب زده در اختيار جمعيت هايی که بدان نيازدارند بگذارد تا زنبور برای توليد موم ازعسل کمتری استفاده کند و درنتيجه زنبور دار در آخر سال محصول بيشتری ازهر کندوی زنبور عسل به دست آورد .