شايد باورتان نشود ، مورچه هايي هستند که در بدن خود مايعی مشابه عسل توليد می کنند ، زيستگاه اين نوع مورچه ها در جنوب ايالات متحده آمريکا ، مکزيک و استراليا می باشد.

مورچه عسل جزو مورچه های کارگر می باشد و بعنوان يک منبع غذايي زنده در داخل کلونی عمل مي کنند ، بزرگی اين مورچه ها به اندازه يک دانه انگور می رسد و به همين دليل به سختی حرکت مي کنند.

مورچه های عسل در قسمت خنک لانه جای می گيرند و از سقف آنجا آويزان می مانند.

در فصلهای معتدل و مرطوب ، اين مورچه ها با تغذيه از گرده های گلهای وحشی با فرآيندی مشابه زنبور ، عسل توليد می کنند . با اين تفاوت که محل نگهداری اين عسل درون شکم آنها می باشد .

در فصلهای خشک و در شرايط سخت آب و هوايي اين مورچه تبديل به يک انبار غذايي زنده برای سايز کلونی خود می شوند ، روش تغذيه ساير مورچه های بصورت دهان به دهان و قطره ای خواهد بود.

هنگامی که کلونی مورچه های نياز به يک مايع پر از ويتامين داشته باشند ، مورچه کارگر ضربه ای به مورچه های عسل می زنند و مقداری مايع از دهان مورچه عسل خارج خواهد شد ، مورچه های کارگر هم مي توانند از آن تغذيه کنند و يا آنرا برای تغذيه سايرين حمل نمايند.

در خاتمه توجه شما را به تعدای تصوير در اين خصوص جلب می نمايم .